ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъав!

Среда, 21.11.2018, 10:43
  Мой Дагестан Приветствую Вас гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Литература

Ахмедхан Абу-Бакар
Уртахъ

Баркабан хала вацIа, —
ДяхIцIи хIезиб, шин хIезир,
БиргIур анкъи, билшан цIа,
Уртахъ вегъубси хIяйзир.

Левли виалли хIела
Уртахъ хъуммартид хIуни,
Кьарли бакIхIебакIахъес
Иличи аркьул гьуни.

Селра ахIен рухI я жан
Цункавхъунси адамла,
АгархIели вегIла шан
Бакьахъес гIянцIси цIумла.

Левли виалли хIела
Уртахъ хъуммартид хIуни,
Кьарли бакIхIебакIахъес
Иличи аркьул гьуни.

УрхIла уркIецIи башар:—
«Гьай, пякьир, цIуръа!» или
УркIира хIили башар:
«Сейрути гIямру!» или.

Левли виалли хIела
Уртахъ хъуммартид хIуни,
Кьарли бакIхIебакIахъес
Иличи аркьул гьуни.

Вари, вии дурусли,
ВакIи набчи гIяхIладли,
ГIяйибла вегI виасли,
Чевверхи набчивадли.

Левли виалли хIела
Уртахъ хъуммартид хIуни,
Кьарли бакIхIебакIахъес
Иличи аркьул гьуни.


Чlака

ТIашизур муракьяна,
Майъа бушкиб явлухъли;
Ахъбуциб шинна гажин,
Милиги ахъиб. Ахъли
Илала бекIла чедиб
ЧIакара леб арцурли,
ДягIути дуклумачиб
Ванза ва зак умцули.
ХIерикIар, хIер архуси
ЧIакачи пахруличил,
Къялкъя бугабирули
ГIядатла хIункъаличил.
КIайбяхIибси чIакала
Дуклуми шишра хIелхъан,
Багьесли саб ил сабни
Арцантала бекI талхъан.
Къунбала тайпа саби
ЧIака-алав арцурли,
ЦIудара кьясдеш саби
Илдазиб сабемцIурли.
КIайбахIибси чIакали
ХIер бугабариб уди,
Шурми-ургаб гIярала
Чебаили къаралди.
ДяхIцIи чегиб чIакала —
ГIяра лебси шурличи.
Ружери урехила
Чебихьун пякьирличи.
ТIяхIбухъун ита-иша
Къаркъуби-ургаб гIяра;
ДигIянбикеси ишаб
Агара гъамли мерра.
КIапIдуцили дуклуми,
Тяп игьубси къаркъаван,
Кагиб чIакIа удибяхI,
Гьавабяхъиб лямцIливан.
Бебшиб гIяра, цIуцIбииб
Бугал къаркъала уди.
Жагьдешли бемжахъурси
ЧIака хатIабикили,
Бугаси къаркъаличи
Чегиб михъиригьабли.
«БекI дигалли, гьу, кьяшми!»—
Или бебшиб, гIярара,
Михъири пIякьбикили
Геркабухъун чIакара,
Чебаили чIакачи
БакIибси халал балагь,
Игьубсиван, багьудур
Ваиб чIакIала гьала.
ХIерикIар дуклумачи
Ахъри чузиб агарти,
ХIерикIар ил хIулбачи
Шала бишес лералти.
Марли хIулбала гьалаб
Алхунгу чIака— талхъан.
Ила музадухъунти
Гьадяхъили къунбира,
Багьадур сай аркьули
Ахъбуцили чIакара.
***
Мураличи бякьунти
Саби ша чарбулхъули,
ЦабехI — ша сабаили,
ХъулибяхI шурбулхъули,
Чарулхъули, вамсурси.
Багьадурра лев гьунчив,
Барх касили сунечил
ЧIакара жан агарси.
Шила дублаб биштIати
Саби гьунибиули,
Бамсурти чула бегIтас
Кумекбарес дигули.
— ХIера, — викIар ца урши,
Шуряхъили дурхIначи, —
Дила дудешли саби
Иш чIака кабушибси!
— СейкIусири хIу, урши, —
АхIенрив хIу дубурлан?
Чилилра кахIебуршу
ЧIака бикIуси арцан.
Гьаман лайикьси саби
Гапличи, пахруличи —
Игитла балликьяна,
Гьавала гIяяркьяна.
Ил чIака, дила дурхIни,
Кабушибси ахIенну,
Ца пандагьи гIярали
БиргIябаргибси саби.
ЧIака чIакали кавлан —
Керхалра жан сунезир.
Игит убкIар, у кавлан —
Байрахъван адамтазиб.

1. Писательтала Союзла юртлизи ацIили, ца кьяшла кьячIаличив ласласухъи, Абу-тIалиб викIусири:
— Гьачамлис ахъри лебалли буили саби, янсав керхурли ахIен. Амма, дурхIни, ца секIал тиладибирулра нуни хIушази, ну мицIирли левалли дила назмуртала ца том дураая. ВебкIили гIергъи хIушани сеннира
кIел том дурайъни ашкарсину.

2. «АбутIалибли бураб, Абу-тlалиблизи буриб…» — или цархIилти писательти лукIес бехбихьибхIели, гьачам сабурлизивад ухъунси Абу-тIалибли иб:
— ГIяхIси леб хIушаб, се гьанбикалра «АбутIалибли буриб…» или жузи дуракайэс!... Ягъари, ватабая нура наб дигуси бурахъес!

3. Гьачам Союзлизи ацIили АбутIалиб викIар:
— Асубирару шилизи зянкъдяхъес?
— Сен хIебируси? ГIяжаибли бирар.
— Чи живарихъиша?
—Школализив учительли узули дила гуяв левси сай.
— Чи бикIара, илала у, фамилия?
— Илди чинар дагьиша гъари нуни. «ВалкIа» или бураягу,
урши, лебтанилра валусину! - викIар АбутIалиб.

4. «Вари, хъуммартидая, гIямру лукIанти, — викIусири Абу-тIалиб, — гьарилла сунела сай- вегIси гьуни лебси саби, лебтала биалли — цахIнабси гьуни. Иличивад чеввалкIунси — гьунила дублав кавлуси сай».

5. Ахирра манзиллизив Абу-тIалиб хIулбазивад нукьсаникиб. Гьачам илис орден бедили мубаракварес дякьунхIели, ил нушани хъа цIябси гIямзила кайили чеира.
— Сен, АбутIалиб, хIу иша ша ласи улкьайла гьала кахIейили, цIябси гIямзилав къимизурсирив?
— ГIе, дила дурхIни, замана баили саби наб цIябдешличи бурсикайэс.

Гьачам шилизи баибхIели, автобусличибад авал писатель
ка бацIиб. БерхIилиу кайибси ухънази илдани хьарбаиб
культурала юрт чинабсив или. Ухъ нанира илдас баянбариб
ила сякьяйда укьес вирарал.
— ХIуша чихъали дирутирав? -- хьарбаиб гIур ухънани.
— Писательти сарра.
— ХIура писатель сайрив?
— ГIе.
— ХIура?
— ГIе.
— Нура сайра.
— ХIура сайрив?
— Ну критик сайра.
— Критик сайра викIуду? — та машавиуб ухъна ва цархIилтачи ласяхъиб.
— Сен гьатIи, хIушани ил паргъатли валтулраяв?
____ ________
Буркьа дусра Сагаси дусра къаршидикес гIягIниси замана хабарра агарли шала бишун. Сагаси дус бусягIят шала балбирнилизи ахъиб. Буркьа дус биалли иличи дугьабизур:
— Гьари, биха, дила урши, нуни балбирисра, нуни ункъли баласра.
— Вари, вари, дудеш, — бикIар Сагаси дус, — хIу урехилизи викахъес хIейрусра…
— ХIу набчи лехIяхъи ва аргъа: уршилис дудешлизивад ухъес гьамадли бирар дудешлис уршилизивад ухъесван ахIи… — Буркьа дуслира шала балбариб, бикIар, ва арбякьун.
____
ХIушанира валуси ГIябдусаламла ца хасият лебри — ил тяп гьимукIибхIеливан ахъли, тяп дубурти далли дучIес каэсли гъайикIули вири. Иличил бегI гьалаб къаршибиркути адамтира тамашабирули би ри:
— Селис вявикIусирив хIу?
— Чевверхи, ну мурталра ишкьяйда гъайикIули вирусра! - чевверхни тиладибири илини.
Гьачам илизи хьарбаиб:
— ХIела жайчира бурагу, хIу хъайчикайибсирив?
— ГIе!
— ВахъхIи виублирив?
— ХIебалас, амма дила верхIел дурхIя леб!
— ХIела дурхIни бат, бархьли бурагу, хIела хьунуйчил дигайличила секьяйда гъайикIули вирадив?
ГIябдусаламли мякьла кайибсила суалла мурад аргъиб, пишяхъиб, кIапIуциб ва уруз-урузли иб:
— Чевверхи, уртахъ! Гьеч гьанбиркули ахIен!

БелкIани хIядурдарибси — МяхIяммад Рабаданов
Категория: Литература | Добавил: дарго_магомед (09.12.2016)
Просмотров: 461 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Форма входа


Категории раздела
Адаты [27]
Властные структуры [10]
Города и села [32]
Даргинский язык [34]
Имена Дарго [76]
Ислам [34]
История и география [92]
Кухня [14]
Литература [47]
Население [9]
Научно-популярное [91]

Поиск

Наш опрос
"Даргинцы" П.Кагировой - гимн дарго
1. согласен
2. нет
3. не знаю
4. есть другая
5. нужно немного подправить слова
6. Гимн на слова Абдуллаева Магомедзапира
Всего ответов: 181

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

 

Copyright MyCorp © 2018
Сайт создан в системе uCoz