ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!

Суббота, 02.07.2022, 08:53
  Мой Дагестан Приветствую Вас гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Имена Дарго

Гилал Мусагаджиев
Герой Социалистического труда,
старший чабан колхоза «Аштинский»


 

Гьилал 83-эсил ганзухъличив михъирличиб Мургьила зубариличил чейулра. Илини сунела лерилра гIямру колхозла маза адилкьули деркIнилис ва ил шайчир диахъубти халати сархибдешуни багьандан гибси саби ил зубари.
— Шилизиб верхIел класс ахIи аги, — викIар Гьилал. — Ил таманаибхIели, колхозлис букIуни  гIягIнилири. Ну 14 дусла гIулухъари. Кьаркьайзиб ара-сагъти адамти ватIа дургъбази арбякьун. Хъумала хIянчи хьунул адамтачи ва дурхIначи хъардикиб.
Хала букIун Ашамали ну чучи ару-кира. Кьаркьайзив гIяшси хьалли, дебали серхурси вираси. Усанглав ну чеибхIели, букIуни разибиуб. РазихIебиэс тяхIярра аги. Халаси дурзам чулахъси Рашидла Сулайбайчира, ухъна Агъузличира хъарбикилри. Илдачи мешути сабри цархIилти букIунира.
Ашама букIунас дебали гIяхIсири. Илини илди мурталра ункъли хIербири. Мазаличив Ашамара ухънакаилри, дахъал къияндешуни чедаилри. Маза анцIхIедукьив? или хьарбаалри, илини жаваб луги: “Хъали дила кьуцурлаб, кьуцур дила къакъличиб. Наб селис анцIбулкьуси?”
БукIунала уркIби шаддариб Германияличибад чедибдеш сархнила хабар баибхIели, усанглаб сяхIбат бемжур.
…Хала букIуйс Гьилал дебали дигахъи. ГIяхIси ва серхурси букIун ветарулри, мазала масла, дирзибти ниъла, нусила хIисаб дурусли бузахъес кумекбири. Шилизи лявкьялри, сунела хIянчи Гьилалличи дири хъардирутира.
— Гьачам, — гьанбикахъиб Гьилалли, — хъарахълизи районнизибад концертличил гIяртистуни бакIиб. — Ашама викIар:
— Гьилал, гIяхIлази гIяштан делхъ чедаахъа гьари.
Нуни делхъра дарира, далуйтира делчIунра. ГIяртистуни тамашабиуб. БукIуни бикIутири: “Гьилал левихIив чисалра анцIхIебулкьан”.
— Наб мукьри имцIали дигахъис. Илди халадаахъес къуллукъличи калзаси. ГIур букIуначил цугли, някъличи тIагьа бигьи, жакъни изесра бурсивиубра.
МусахIяжиев Гьилал армиялизи арукес повестка бакIибхIели, букIуни Ашамази тиладибухъун, ил армиялизи хIевкахъили ца-кIел дуслис ватахъес председательличи дугьаизахъес. ГIяхIдеш хIебиуб.
1948 ибил дус сабри. Дургъби тамандиубли гIергъи жагьилти армиялизи жибируси цаибил дус сабри. Гьилал авалра байхъалара дус армиялизив калун. ГIурра сунела усангла чариуб. Хала букIун ва юлдашуни илис разили гьунибаиб.
— Ашамали барибси кумек хъумхIертис, — викIар Гьилал. — Илала къайгъиличил набзир мазаличи диги адикьур, хабарла букIун ветаахъурра. БегI гIергъи шилизи арякьунси Ашама гIур нушачи чархIейуб. “Хулахъариж” дубурличир сарри нуша. Ну мазала дурзамличил дукив сайри. Ила дуцIли Будайла МяхIяммад вакIиб ва уркIилабси децI дурабушиб: “Гьилал, кахси анцIбукь биубли саби, Ашама хапли вебкIили сай”.
ИлхIели дила някъбазибад хъяйхъи кабикиб, хIулбазирад нургъби дурадикиб.
— Дила бекIла чедиб абзур бархIи чIака ласбикIухIелил уркIи бамкьур, сегъуна-биалра вайси хабар лябкьян или гьанбикиб, — викIар Гьилал…
1960 ибил дус. Гьилал Ашамала мерличи хала букIун вариб. Бригада уржили бузерилизи ахъиб. Кайсути мукьри, лугIути бала имцIадикIулри. Илини гьуни чебиахъуси бригада районнизиб гьабкьяси бетаур.
Районнизиб МусахIяжиевла уличилси приз кабизахъур, дахъал мукьри адикьурси ва бала дялгIунси бригадалис лугуси. Гьаланачир илини 100 жакъаличи 102-104 мукьара адилкьулри, гьар мазаличи 2,4-2,6 килограмм бала лугIулри.
Маза адилкьнилизир диахъубти сархибдешуни багьандан, илис 1966 ибил дуслизиб “Бузерила асилдеш” медаль, 1968 ибил дуслизиб “Дагъиста урибси маза адилкьан” ибси у, 1969 ибил дуслизиб ДАССР-ла Верховный Советла Президиумла ХIурматла грамота дедиб.
Илис гIергъити дусмазивра чекайзурли узес даимиуб. Гьар 100 жакъаличи 112-118 мукьара адикьурти, гьар мазаличирад 3-3,1 килограмм балала кайсути дусмира диуб.
Пачалихълис мицIирагла продуктуни дирцнила шел дусла план таманбирнилизир ва шила хозяйствола бузерилизир диахъубти халати сархибдешуни багьандан СССР-ла Верховный Советла Президиумла 1971 ибил дусла апрельла 8-личибадси Указ хIясибли МусахIяжев Гьилал МусахIяжиевичлис Социалист Бузерила Игитла у бедиб. Ил дуслизив ДАССР-ла Верховный Советла депутатлира викIиб.
— ВецI-ибил шелдуслихълизиб бригада, — викIар Гьилал, — гьабкьяси бетаур. Илизи халаси пай кабихьибтири букIуни Будаев МяхIяммадли, МяхIяммадов УстаргIялини, Къиров БяхIмудли…
…Ногъайла авлахъличиб янила дягI бургъулри. Хала букIун чинарил хIядурикIулри.
— Гьуни гIяхIси биаб, узикьар, — иб Будайла МяхIяммадли, — жявли валкьаурлиригу…
— Муэрли архIяличи дураилра, — пишяхъиб Гьилал. — НапакьалигIив аркьулра.
Дураб цIяблири. Гьилалли бяркъурси авлахъ михъирличиб рурхIуси Мургьила зубарили шалабирулри.
МусахIяжиев савли Кочубейла дугени хIядурдируси совхозла директор МяхIяммадов МикагIилла кабинетлизи ацIиб.
— Гьилал, жявли вакIилригу? — суалухъун директор.
— Дугени хIяжатли вакIилра.
— ХIела дугени керхурлив?
— Керхурли ахIен. Илди керхахъес дигули ахIенра. Кумекбарахъес набчи башутира камли ахIен. Илдази дугени агара викIес хIейрус.
ВецIал тонна дугенила касиб. Илала дугени лерни балули, Кьункьила, Бускрила букIуни кумекбарахъес тиладибухъун.
УркIи гIяхIсила някъбира сахаватти дирар, бикIар. Гьилалли унруби разибариб.
Ил сагадан архIяличи дуравхъун. ИлхIели МяхIячкъалализив дакIувиуб. КьацIла продуктунала управлениела начальниклира Гьилалла мурад бартаахъур — гъал тонна тухъти дугенила дедиб.
МусахIяжиев Гьилалла михъирличиб Мургьила зубари рурхIули хьалли, илала уркIилизиб камсилра халадешла пахру хIебирар. Халатачилван биштIатала ургавра валикили, ихтилатикIес дигахъу. Шила жагьилтала пергер насихIятчи сай. Лерилра илала гIямрулизир хъарихъли калун верхIел урши-рурси абикьурси БяхIмудова ПатIимат.


Замана, ГIябдулкьадир МяхIяммадов

http://zamana.etnosmi.ru/one_stat.php?id=1834


Категория: Имена Дарго | Добавил: дарго_магомед (12.03.2009)
Просмотров: 1371 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Форма входа


Категории раздела
Адаты [30]
Властные структуры [10]
Города и села [35]
Даргинский язык [38]
Имена Дарго [76]
Ислам [33]
История и география [94]
Кухня [14]
Литература [54]
Население [9]
Научно-популярное [93]

Поиск

Наш опрос
Включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
1. Лезгинка
2. Хинкал
3. Чуду
4. Кубачи
Всего ответов: 11

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

 

Copyright MyCorp © 2022
Сайт создан в системе uCoz