ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъав!

Вторник, 13.11.2018, 00:57
  Приветствую Вас гость | RSS

 
 Главная » 2016 » Май » 18 » СихIрула някъбар тухтур
17:58
СихIрула някъбар тухтур

ШяхIбанов ГIябдуллагь ва илала гIямрула ралликьяна Саригет медицинала хIянчизарти бирутири. Илди Сергокъалализиб санэпидстанциялизиб дахъал дусмазиб бузули калунтири. Чучи хъарси хIянчи балути, чула бузериличи тIалабкарти илди барх бузутала ургаб хIурматличил пайдалабирутири. Медицинала хIянчизарталахъалибарглизив акIубси, илдала кIиэсилгъуна урши Рашид Сергокъалала урга даражала цаибил школализив учIули калун. Школа таманаибси Рашидла бекIлизир декIар-декIарти пикруми лукьулри. Чина аркьуси. Сегъуна белчIудила заведениелизи кархуси, сегъуна санигIят чеббиркIуси ибти. Амма жагьил уршили кьасбариб тухтур ветаэс. Илини Дагъиста мединститутлизи керхес имтихIянти дедиб, баллани адхIедаили бетхIеур. Тухтур ветаэс дигуси Рашид Москвализи аркьули сай. Илар имтихIянти дедиб ва учIес вехIихьиб.
— Амма камси заманала ухIнав илавадли гьавяхъира, — викIули сай Рашид. — Илис сабаб: валлагь, хIу дурсрачив гъайикIулри. ИтхIели нушала адамтачи, хаслира – жагьилтачи, москвалантала декIарси пикри бири. 1992-93-ибти дусмазив сагадан МяхIячкъалала мединститутлизи керхурра, амма конкурс хIясибли уцхIевцира. Иличила багьурси, гьанна сай нушала ургав агарси Дилбархъала МяхIяммадли институтлизи уцахъес икьала бариб. Бунагь-хатIа уркадуцаб сунела, чумра адамлис багалавиубсири.
— ГIур се бетаура? – хьар­биулра илизи.
— Се бетаэса? Уцира институтлизи. Цазаманализив дугила замана декIар-декIарти мераначив узра узира. Калунра республикала туберкулезла, биштIати дурхIнала больницабазив, чейхъути излумала диспансерлизив.
— Узра узули, учIесра къиянхIебулхъулрив?
— Гьайгьайра, хъумуртуси ахIенри вегIли пикрибарибси бетерхахъес хIяжатли биъниличила, амма дебали къияннири. Ил багьандан чекайзурли дусрачи хIядурикIусири.
Илини мединститут (гьанна медакадемия) таманаиб. Рашидли балулри чебяхIси даражала багьуди касили виалра, сунени чеббикIибси хирургла санигIят бузахъес устадеш, гьар бархIилати къайгъни хIяжатли диъни. Ил барес багьандан багьуди ахъбуцес, дахъал дусмазиб бузули калунтала хIянчила устадеш гIебасес гIягIнисири. Иличилара Рашид ШяхIбановли ункъли балулри. Илгъуна мурадличил МяхIячкъалала кIиибил больницализив интернатурализив учIули ца дус калун. Ил больницализиб дахъал дусмазиб бузути тухтуртазирад устадеш гIерасили, Рашид Сергокъалала районна больницализи узес лявкьули сай. Жагьил хирург больницала коллективли разили кьабулварибсири. Чула узи-урши кьяйдали кьабулварибсири ДР-ла хIурматла тухтурти-хирургуни Рабазан Рабазановли ва ГIябдуллагь ГIяхIмадовли. Илдани илизи тухтурла бегIлара бекIлидиубти хасдешуни – вегIли чеббикIибси хIянчи гIяхIил бални, адамтачи диги, уркIецIи, малхIямдеш, изала бархьли кабилзахънила лишанти дагьахъур...
Бузерила цаибти гунзри Рашидли Сергокъалализибси буркьа больницализир кацIибтири. Илабси хирургияла отделениелизирти шуртIри гапдарестидекIар ахIенри. Ил багьандан къияндешунира камдирули ахIенри. Амма бахъхIи бузули лебти тухтурти Рабазай, ГIябдуллагьли хIебалусилис кумекбирули, гIеббурули бархIиличи-бархIи устадеш имцIа дикIахъулри. БегIтала кисала кумекагарли, сунела къайгъиличивли Дагъиста мединститут таманаибси Рашидли тухтурлизир диэс гIягIнити адамдешла ишдигъунти къиликъуни дяркъур: бузери дигахъни, гъайикIес, адамтачил валикесбални, сахъдеш, чекайзурдеш, кумекличи музаулхъес бални, сабур, мардеш, кьасчебдеш, чIумадеш...
Гьанна 16 дус Сергокъалала районна халкьла арадешлис къарауйчив сай Рашид.
БусягIятлизиб районна больница гьаннала тIалабуначил гIеббуцили саби. Ишар сегъунти-дигара журала операцияби дарес имканти лер, илдигъунти операцияби дирра дирули сари. ХIяжатдеш акIалли, республикала больницабазиб бузути тухтуртачи дугьабилзули бирар. «Дахъал чедаибсини, дахъал дала» бикIар. Ил багьандангу гьаман нушала адамти дахъал чедаибтачи, чузир устадеш лертачи дугьабилзутира. Или биэсра гIягIниси саби.
— 16 дусла духIнар сегъун­ти ­дигара операцияби дарес кьадарбиуб бургар...
— Нушаб мурт-дигара сегъунти-дигара операцияби дарес кьадарбирули бирар. Хирурглис дуги-хIери лерти ахIен. Иличи зугIяйзи викибси, сегъуна-дигара анцIбукьлизив къаршивикибси кумекбарахъес тиладиличил дугьаизес асубирар. Тухтуртала бекIлибиубсигъуна мурад – адамла жан дерцахъни саби. Илгъуна кумекбарес нуша гьарилра сягIятлизир хIядурли дирехIе. Халкьлизиб бурули бирар: «Тухтур ветаэс гьалав мурхьли пикриухъен, вирудал хIу бурхIнадли, дугурбазиб гьанкI агарли узес. Вирудал зягIипсила цIум-дард, бусравти иргъес, дяхъурби, хIи чедиэс. Аргъа хIела някъбазир адамла жан диъни»
— 16 дусла духIнар диубчумилра хъумхIертести, дебали пикриухъести анцIбукьуни, — викIули сай Рашид. – Илди лерилра гьандикахъес, илдачила бурес вехIихьалли, халаси замана хIяжатбиркур. Вайнукьабани машина баргаибхIели, МахIаргила шилизивадси жагьил адам, урдурлизивад вяхъили, хIила тум бердили, дебали декIси агиличив нушачи ваахъибсири. Илис операция барахъес МяхIячкъалализивад тухтур тIалабварибсири. Ил тухтур саваайчи жагьил адам хIила керхурли гIямрулизивад шалгIевулхънила урехи акIублири. «Кумекбарая! Верцахъая нушала урши!», — бикIулри илала гъамти. ИлхIели хIила кархуси жагьил верцахъес нуша гъазализи кадерхурра. Урдурлизибси хIили башуси тум бирбубли, хIи тIашаэс бажардидикира. Ардякьунти хIила кьадарлизир илдира кертIили, тамай чебетаибси къуллукъра гIеббуцили, камси заманализив кьяшмачи тIашватес имканбакIиб. Ил жагьил кIел дусла гIергъи ВатIа гьалабси чеблара таманбарилихъули чарухъун. Сергокъалализивадси СягIид бикIуси ургарти гIямрула адам къалабали нушачиваахъибсири. Ил хIила кархулри. Илис къалабали кумек хIяжатлири. Нушани балули ахIенри чинадли дашутил илдицад хIи. Ил багьандан кьикIа кани гъяраили, ахтардибарра. Илаб селра хIебаргибхIели, пикридухъунра. Ашкарбиуб, хIи сурс-кьакьарзирти (пищевод) хIила туми дягIудиубли, дашули диъни. Чуйнал илди дирбубли, хIи тIашаэс, илала жан дерцахъес бажардидикира. Сунела гIямрула валликьянала жан дерцахъибтачила гъайрикIули, Сергокъалала администрацияла бекI Зубайдат МяхIяммадова рикIи: «Рашидли дила хъа вегI, дурхIнала дудеш бебкIала кьялшубазивадли верцахъни халаси анцIбукь саби. Нуша дирхути ахIенри, илгъуна биэс вайси анцIбукь кабиркниличи. ЧевяхIси Аллагьла икьайчил, Рашидла сихIрула някъбани ва умути дагьрили ил верцахъиб. Илис 15 адамла хIи кертIибтири».
Илдигъунти ва гьатIира декIти чумра операция дарили сай илини.
— ГIергъиси замана нушачир гьимила пушягIлизи, дирути операцияби имцIадиубли сари, — викIи ил. – Дирра нушала планнизи кахIедерхахъурти, къалабаси тяхIярли дарес хIяжатдиркутира.
— Сабаб селизиб сабира?
— Сабабти дахъал сари. ИшхIелла манзиллизиб адамтас хIянчи барес дигули ахIен. Адамтани лерилрара-сера берк-бержла продуктуни тукентазирадли исули сари. Илди биалли химияла дахъал дармунти дархаибти продуктуни сари. Алавчарли кадиркути анцIбукьуначи, гьар бархIилизир мякьлар къаршидиркути дархьагарти авараличи гIясибикIули, имцIали муридешуни дукули адамти чула арадешличи камли пикри бикIули саби. Гьарил адам сунела арадешличила пикрилизив виэс гIягIнили сай. Амма нушани иличила хъумкартурлира...
— Операция барес аркьу­хIели, селичила пикрикIули ви­руда?
— Иш адамлис нуни кумек бирис, гIямру дерцахъес къайгъибирис ибси пикри бекIлизибад убхIебицIур.
— Рашид, ишбархIи хIу хирургияла отделениела заведующийли узулри. Ил гьамадси хIянчи ахIен. Сен илгъуна жавабкардеш дихуси къул­лукъличи кьабуликири?
— Бархьси саби. ЦархIилталайчир отделениела заведующийла жавабкардеш имцIали дирар. ЛукIути кагъурти, дедлугути отчетуни дахъал сари. Дахъал дусмазив отделениела заведующийли узули калунси нушала насихIятчи, ДР-ла хIурматла тухтур ГIябдуллагь ГIяхIмадовли, «ну вамсурлирану, хIуни дузахъен ишди хIянчи» или маслигIятбариб. Илала тилади больницала бекI-тухтур ГIяли БяхIяммадовлира гIеббуциб биэс, ну отделениела заведующийла къуллукъличи катурра. Или биублихьар нуни набчирти жавабкардешличила – хирург виъниличила гьачамалра хъумуртули ахIенра.
— Гьанна хIуша шел бархIи дузулра, кIел бархIи багьлабирулра. Се арсдеш акIуба?
— Бузерила жумягI шел бархIиличи шурбатнили нушаб ва зягIиптас къулайдешуни акIахъуб. Буралли, гьалаб тухтурти хIери баайчи бузутири.  Ил багьандан, хаслира – шимазибад бакIибтас, къиянбулхъулри. Гьанна нуша хIери гIергъира дузулра ва адамтас чус гIягIниси тухтурличи баэс имкан леб.
— ЗягIипти дармунтачил гIеббуцни сен саби?
— Нушала больницализи чула арадеш къулайбарес кабихьунти зягIипти дармунтачил гIеббуцни цархIилти мераначиб къулайли саби.
«Шаласи зубари гьарахълибадра чебиули бирар», бикIар халкьлизиб. Адам илала бузериличил кьиматлавиру. Чихъли кьиматлабирули саби ишбархIи районна больницала хирургияла отделениела заведующий Рашид ШяхIбановла бузери районна, хIятта цацабехIти дурала районтала адамтани, сабира иличи хIяжатбикили чула арадеш къулайбарибтани.
- СихIрула някъбар, адамтачи дигили вицIибси хирургличи нура чуйнара хIяжатикибсира. Иличила гьалабра белкIунсири, амма чуйна белкIалра ил лайикьсира сай или гьанбиркули саби. Иш яргалисра иличила белкIахъес хапли дакIибти зянкъли сабри пикри акIахъубси. Набчи зянкърикIуси республикала «Замана» газетала бекI редакторла заместитель Салимат ГIялиева сарри.
— Ибрагьим, — рикIар ил, —набчи Сергокъалализирадси Роза МуртузагIялиева дугьаризур. Илини буриб: «Хирург Рашид ШяхIбановли дила рурсила урши зягIипикибхIели, байрамла бархIила кьанси дуги биалра, гIягIниси тяхIярли кумек гIеббаахъиб. Сунела машиналичив урши больницализи арукиб, рентген бариб ва сагадан хъули чарвариб. ИлалагIергъира шаладикайчи уршила арадеш сегъуна агиличиб сабил зянкъдяхъили суаликIи. Гьарилли хIебиру илгъуна кумек. Рашидла уркIецIичевдеш, малхIямдеш, барибси кумекнуни гIямрулис хъумхIертис. Тухтурти илдигъунти бирути саби, адамтачи уркIи изути. Халаси баркалла Рашид ГIябдуллаевичлис. Илкьяйдали баркалла багьахъес дигулра халаси хIурматла, адамтала зугIлуми иргъуси, дигичевси больницала бекI тухтур ГIяли БяхIяндовлисра. Тяп илгъуна сайхIели саби илала бекIдешлиуб пергер тухтурти, Рашидгъунти хирургуни бузути». Ил сабабли илгъуна гIяхIси хирургличила республикала лебилра халкьлизи багьахъес пикри акIубли саби. ХIу биалли нушала вахъхIила мухбир сайри. ГьаввакIигу иличила белкIес, нушала газетала бучIанти бахъла хIурмат сархибси тухтурличил тянишбарес. ХIера, хIушанира чебиуливан, Рашидличила лебтанилра баркаллала дугьби сари дурути. Бамсриагарси бузерилисил бегIлара чихъси кьиматрасаби. Рашид чуйнара больницала администрацияла ХIурматла грамотабачира лайикьикибси сай. Арбякьунси дуслизиб илис ДР-ла арадеш бихIнила Министерстволи «ДР-ла арадеш бихIнила отличник» ибси у бедиб. Районна халкьла арадешлис къарайучи кайзурси Рашид ГIябдуллаевичлис челябкьлализир гьатIира халати сархибдешуни, чIумаси арадеш дулгулра. Гьардизаб хIела пикруми ва кьасани!


Источник:
Категория: Общество | Просмотров: 499 | Добавил: дарго_магомед | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Форма входа


Категории раздела
Афиша
Интервью
Криминал
Культура
Образование
Общество
Политика
Религия
Спорт
Экономика

Поиск

Наш опрос
Включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
1. Лезгинка
2. Хинкал
3. Чуду
4. Кубачи
Всего ответов: 11

Календарь
«  Май 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

 

Copyright MyCorp © 2018
Сайт создан в системе uCoz