ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!

Среда, 10.08.2022, 01:39
  ГIямалла Ватирай Приветствую Вас гость | RSS

 
 Гlямалла Ватирай (Омалла Батырай)

Дигайла далуйти

* * *
Кагъалла андайлишир
ЦIудара къашла нудбар,
Нудбела дяхlяраур
Лягlлу якьутла хIулбар,
Цlyдapa хlавалишир
Цlуб арцла гlяббасунар,
Цlуб игlя хъвяб някъбашир
Ахсинаг буслусунар.

* * *
Ахъ урхъела хъарлишир
Михъири гъалагил пурс,
Чардяхъину хlаръаго,
Андайлир шараб хlулби
Хlу гьанни дилъулину.
Хам вацlа ахъараур
Савру гъалатил анцlил,
Чардяхъину гъайаго,
Чархлизир чакар уркlи
Хlу гьанни дицlулину.

* * *
Арши диршиб сумрашир
Савру хIинтIина гурда,
Хlу лирникlун балира,
Квони хъунцбар тулайли
Дурцни балахI6алира,
Баласлири хlу дурцул,
Уцмела къугъал бяхlри
Адякьили гlиларад,
Къаш мургье къирим мажар
Дуцили цугдайнирад
Ливкьярану хlуд гlяйир.

* * *
Дига дихьила хьалли
Сипайда, дила юлдаш,
УркIби дикlалли дели
Урхьнира урхъираван,
Уркlби цадили кьалла
Къирим мажарла духIнар
Янсавра хlярхlяраван.
Карцlи духъунна хьалли,
Сипайда, дила шалай,
Мисри тулла кьвяртlайзир
Кьвяртlалара турраван
Чурхри уржили кьалла,
Чурхри гьарахъли дели
Муснира зубрираван.

* * *
Ва хlулара дилара
ДурхIяйли дихьиб дига
Тир икIвор мисрилизир
Мисрила исбагьуна
Хьадурцули ислалис.
Ва хlулара дилара
ДурхIяйли духъун карцlи
Кlир икIвор Шамахилир,
Шамахе базригуна
Цlуб арцлис дарсдикьули.

* * *
Ва хlулара дилара
Дурхlяйли дихьиб дига
Хlула тIутlудакьади
Бикlагвор хlурабаон.
Дила гьаннара лирал,
ГIярбук1ай арцла кlичlъон.
ХьарrIилн. уркlилиши,
Ва нушила кIвилаллз
Ахlалли духъун карцlи
Хlула дугIдитаади
Букьур агворла масъон,
Дила гьаннара лирал
Пямузгайин rlябулъон
Дитяхъяли чархлизи,

* * *
ХьанцI урхьула дайлирил
Яда урцулла гами,
ХIуши рyгир шидиднрх,
Хlула дигай дишион.
Туманар дубуллишир
ШяхIрумар жанай вава,
XIy бархIили гьалак дакь,
Хlула карцlаили нуон.

* * *
Урхьназирад бархIион
ГьардикIадли уркьаихьад,
Урхьу дублир чlигIяон,
Зир-зирдирар дила чарх.
Дубуллиширхьад бацъон
Г1иладирхьадли хъули,
Чlигlяилишир кIаприон
ЛапIдирар гIяйиrр хIулби
* * *
ХIуши дилаон дигай
Хlулара дихьалири,
Дуцlрумла буцlар бархlи
Хlалкlла дублир миъиртIиб.
ХIуши дилаон карцlи
Хlулара духъаллири,
Ургабил чиллализир
Ши алав авлахъуни
ДакIиши шиниlш кьалли.

* * *
Урхьу дитахъ симслишир
Савру хIинтIина гурда
дикIвор садахъдатаба.
XIy нуни садахъдатис
Авцlали цIайла гамии
Ижаралис асибил
ХIяштархан гамичирав?
Эрменила тукейзир
Кьялшуби мургье зарбаб
Асаба дикIвор маслис.
Xly нуни маслис асис
Бакура Салиянна
Хьадихъвяли нам арцли
Пачала хазнадаррав?
***
Эрменила тукейзир
Хъвяб ахъил дижла шиша
XIy диржибиллис ашмагь,
ДуцIрумлизиб гегугъон
Мулъули ну ватулли.
Базрига тавхайзирил
ЦIуб арцла дяхIимцIала
XIy дуциби дypльмадакь
Гьалжайши хIворулгIянъон
ХIясратли ну ватулли.

* * *

Ва хьар вацIайла хьанц1 бицI,
ХIула авъалла тIвяхI дургI,
Дила дигул мукьалла
Диркунил чакар уркIи.
Шулла цIудара хъирхъа,
ХIула лига мухIли дургI,
Дила кьабул шалайла
Диржунил шараб хIулби.

* * *

Пуш гьуйширти тIулрион
Дархьли дакIиб чархла даг1
ТIайширти пегьлумион
РурхIути хIулбела дагI,
Пегьлумашир гумион
Дитисун нудбела дагI.
* * *

Хlула урк1ион къугъал
Къарабагъ урчи дигиб,
Шедихьили султан яп
Дигьара тевлейлиши.
ХIула хIулбион дилк1о
Дигиб цlуб арцла ярагъ,
Истамбул падишагьла
Кайзара низамлизи.

* * *

Дила чархла бячундиш
Диршили диркьа арши,
Чарухъун ялчилаон,
Cунна чархла азаддиш,
диргуй верхIал дубура
Хайс архьул тазилаон,
Дила тIвяхIмела дикIдиш,
ДиркIили бутIяр яни,
ХIеблиу дурабухъуй,
Чlиалла кьаллагорил
БурхIи гьайбитякьибил
Мискин гъобза унцлаон.
Сунна тIвяхIмела кункдиш
Авлахъла гьинтайлаон.
***
Дила дигай дихьибил
Талхъа къарчигъалаон
Хьадуцибил бикlлиши.
Дила карц1и духъунил
Хlябдусан урчилаон
Кункли хьайцlу тIвяхIмаши.
Г1урра дигай дихьибил
Кlарахъела хъараон
Хъирхъа цlудар хlулбаши.
rlyppa карцlи духъунил
Мисри турла гaвгьapъoн
Гъвярцlли дилсун нудбаши.
Ва, гьуя, шила шанти
Андайлир шараб хlулби
Дужули кьалли дила
Эрмениин чягъиръон.
Уира диржаллира,
Чятъир диржиб чулланъон
Кепалра ираслири.
Аман гьалмаlгъ-хъвиланти
Чархлизир чакар уркlи
Дукули кьалли дила.
Къайгъегвиб диръоллира
Пяш биргун хlябшиманъон
ГIявалла диралири.
* * *
Хlуши дига дихьибла
Даим далайикIули,
Хъар бургIябил жидаон
ПасихI лизмира къавтбиб.
ХIуши карцIи духъунна
Гьаман хIябкубличIули,
БахI бургlяб буридаон
Бvгал уркIи кьутабиб.
XIy уркIили дагьулла
Авлиши къарчигъаон
КъунзикIули шимази
БикIлиширти гъиз хIяндиб.
ГьанаxIa кьасбякьилла
Дуркъили сангуртира.
Дигьуй туп-тупханара
Хъарс-къала айсул манзил
АргъутI янараллион
Хъитlализирад хIашван
Ца усал сублизирад
XIy ахIдитIуй ахIдатис.

* * *

ХъунцIа муцIур мужукьла
Мукьараlгъуна хьунул,.
Малли духънадиуллив?
НукIуналан ливалла,
ДурхIяйли дхьиб дига
Даим къилхьадикььули.
ХIунелла кьасбакьаго,
Ибкlараши хайрегор,
Асили маслис дусми
Дуркlухlану дарх гIямру.

* * *

Субла хьунул саррану,
Haxla дигагу или,
Вари хlу дикIмадикlуд,
Гьачам дигубти гала
КIиънейсра цlабилкьану.
Уркlи нуни диркунил
Дянгил майданна гурда,
Г1яхlли бигуйс ардукьян,
АхIхьалъан дила хатир.
Хlулби нуни диржибил
Ширван масла мукьара.
Хlуд бигуйши хlардикIвин,
Ахlбурцус нуни ари.

* * *

Дихьалли урхlла диггай
Лигайла мaxla дицIур.
Дихьибго дила дигай,
Лигайла махIа дацlиб.
Духъалли урхlла карцIи,
Лигайлиши диъ иур,
Духъунго дила карц1и,
Лигайлишиб кам бацlиб.
* * *
Хъибхъялиини хъуон
Я адала юрт дулъас,
Наын-къала гуржнасъон
Я хlудил дуне дулъас,
ХIяштархайзи гамиан
Я Сибиллизи аркьяс,
Киласани солдатъон
Я цlябил х1вяри хьархус,
Т1агIятли гьалжанаон
Я хlу нуни сархури.

* * *

Давлашир сарра, дикIор,
Си сабле сунна павла,
Давлашибтела къазакъ.
Нурахlинна вахани
Дvчили дибгIя шими.
ЦIакьла дагI сарра, дикIвар
ЦIaкь либтела урчукьа.
Юзбашила зигъали
НурахIинна валтуххъул.

* * *

Г1яннучI ду'ги забла кlaнтI,
ГьармадикIуд гьаргола,
Кункил урчера или,
ДилгIярину хъулкили.
Дай дуги бухъун бурям,
Дурамадулхъад гIяйни,
ХIинтIин гурдара или,
Дурцурину бяхIрили.

* * *

ХIулара диларахIи
АхIдихьибара дигай
див гонза ряхlматлион
Г1ялам гъайли билкъихъис.
КIвелла нушилахIинил
АхIдухъунара карцIи
Шинкьанабра карабра
Хьуннас диван бихьихъис.

* * *

Бахълизи гъайдикIули,
Кьади дирули дедли,
ХIула мутагIялимтас
АхIурцурав мударрис?
Бахъал гьалмагъбуцили,
ХIураба бикьай дедли,
Ил хlула хlурабалис
АхIикьурав байрахъчи?

* * *

Хlуши дигайдихьайши
Дубурацад дила чарх,
Дихьибла хIуши дигай,
Дубрир дяхIион дацlиб.
Хlуши карцIи духъайши,
Хивлацад дила уркlи,
Духъунна хlуши карцIи,
Хъара кьякьгъуна хьалъун.

 
 
Форма входа


Категории раздела
Новости [2]
Имена Бога [10]
Мировые ученые о Боге и религии [13]
Разное [11]

Поиск

Наш опрос
Какая специальность самая распространенная среди даргинцев
1. Чиновник
2. Юрист
3. Врач
4. Инженер (в том числе и прораб)
5. Предприниматель (финансист)
6. Строитель (рабочий)
7. Фермер
8. Военный (силовик, МЧС, правоохранительный органы, охранник)
9. IT-специалист
10. Водитель (авто, поезд, самолет)
11. Торговец (в том числе продавец)
12. Учитель
Всего ответов: 1

Календарь
«  Август 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

 

Copyright MyCorp © 2022
Сайт создан в системе uCoz