ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!

Суббота, 02.07.2022, 07:26
  Какой же форум без анекдотов - Страница 6 - Гумай Приветствую Вас гость | RSS

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 6 из 7
 • «
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • »
Гумай » Мой Дагестан: даргинцы в истории и современности.... » Къушум » Какой же форум без анекдотов
Какой же форум без анекдотов
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:30 | Сообщение # 76
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
ХIябал гIяйиб

Гьачам хала дудешра уршила уршира гьунчибад аркьулри. Хала дудеш эмхIечи
мурдайилри, уршила уршили биалли ,эмхIе гьаббуцилри. Илдас цугбикибти
лебилра адамти шалгIеббухъунхIели, чузи саби: «ХIерагу, халаси адам
мурдайили сай, виштIаси дурхIя биалли, вамсурли вашули сай», — бикIули
саби. Илди гъайличи хIеръили, цакамси гьуни ахъибхIели, урши
мурдайилисай эмхIечи, хала дудеш вашули сай. Илдас цугбиркути адамти
шалгIеббулхъухIели, бикIули саби: «ХIераягу, ухъна адам вашули аркьули
сай, цIикагъуна кункси дурхIя мурдайили сай!» Илди гъайла аргъибси
дурхIяра эмхIечивад чевкацIили вашули аркьули сай. БацIси эмхIе гьалаб
башахъули, хала дудешра илала уршила уршира гIелабад башули аркьули
саби. ЦуIгбиркути адамти чузи саби: «ХIераягу, сегъунти адамтив илди?»
Ара-сагъси гIяхIси эмхIе бацIли батурли, саби башули аркьули саби», —
бикIули саби.
Сецад гIямулти даралра, хала дудешра уршила уршира адамтала гIяйибтазибад уббухъес биубти ахIен или бурули бирар.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:30 | Сообщение # 77
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Ца — хIушала, ца — нушала

Лебли буили саби ца шилизиб кIел гIяяркьяна. Ца бархIи ишди дурабухъи саби
гIяяр, сегъуна мицIирси жан цугбикалра кахIебушили хIебалтехIе или.
ВацIализи сабаибхIели, цала андаличи тIентI кабиили саби. ТIул бяхIчиаили, тIентI
уркIхIебухъесли, багьлали итиллизи викIули сай сунечи тIентI кабиибси:
«Уффф, хIера иш». Итилли андализи чебетаахъили тупанг игьубли сай ва
юлдаш кавшили сай. «Селра хIебирар,— викIули сай тупанг игьубси, — ца —
хIушала, ца — нушала».


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:31 | Сообщение # 78
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Синкара гIяяркьянара

Ца шила мякьлар дагьардиубли буцIи, халкьла маза къирдирулри. КIел бурибти
гIяяркьяна буцIачи гIяяр дурабухъи саби. Аркьули илди кIелра, къадала
итил дублавад ца, ишил дублавад ца, башули саби. Илдала цаличи хапли
синка чебухъи саби, ва ил уди кайкахъили гьяжварили сай. Итил
гIяяркьянани сунела юлдаш синкала удив чеили вявъили сай:
— ГIяяр дукьес замана баилину, ваши, бати синкара хIурану!
Итилли вявъиб:
— Нуни синка жявлил балтасигу, синкали ну вархьиули ахIенра.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:31 | Сообщение # 79
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Дусли ца кьапIа

Гьачам хIябал юлдаш арбякьи саби гIяяр. Хапли илдала гьалабад гьаббухъи саби
ца синка. Дуцили къел гIелабад гIяяркьянабира гьайбиубли саби. Синка
бухIнабухъи саби ца тIярхъила. ГIяяркьянаби тIярхъила гьалаб бахъхIи
хIерли кали саби, синка дурабулхъан или. ГIурра гIямал буи, ца викIули
сай юдашунази: «Ну ухIнаулхъас иш тIярхъила, рахли къиян бакIалли,
кьяшми пялхъярдирисну, илхIели хIушани хъярхъли кьяшми дуцили
дурасабая».
БекI гьабатурли, хIебатурли левалли, илини кьяшми пялхъярдарили сай. Юлдашунани хапдарили кьяшми зузарили, бара хIилхIи
дурасили сай. ХIеръалли, илала бекI агара. Ца викIули сай:
— Сай кьалли, игъбарлисван, дурасира, бекI чинаба ишала?
Илди пикрибикIесбиили саби, илала бекI лебрира агира или.
— Даширая, гьари, — викIули сай халалгъуна — дякьи хьунуйзи хьарбиэхIе,
лебрил ишала бекI агил. Хьунуйчи бакIили илдани хьарбаили саби: «ХIела
мурулла бекI лебсирив?»
— ХIебалас, — рикIули сари хьунул, — кьапIа биалли гьар дус ца иси.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:31 | Сообщение # 80
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
ГIяйибла бегI шайтIан саби

Гьачам верхIел гьалмагъ дураз бареси урцуйчи вацIализи арбякьи саби. Чинабалра
хIебургули, бегIла гIергъира шурмала бяхIлизиб бакIибси галгаличиб
чебаили саби дураз баресигъуна кьяли. Ил кьяли чеббяхъес балбизурлигу,
бардни агара — илди кайхьибси гавлаг хъайгIиб хъумартурли. ИлхIели
илдани кьасбарили саби баягъи ил кьяли бячес. Ца ацIили хъар
къамаличивад жибжирухъи сай, кьяли хIябялчухIели, лебилра юлдашуни
гьабгIергъили къяйбарили жибжирбухъи саби, цала цали кьяшми дурцули.
БегIла хъарличивси вявикIули сай: «Кадаилраяв ванзаличи!» — или.
— АхIенра, ахIенра! — вявбикIули саби удибад. Чедивси викIули сай:
— ТIашдизирая хIебиалли, зуздиайчи нуни кьяли батаили, някъби ту-тудирисну.
Кьяли батаилигу, лебилра къадала кабикили саби ва дяхъи-хъаслабиубли саби.
БахъхIи кали саби илди, саби сен кабикибал хIебалули. БегIла гIергъира
гьала-гьала жибжирухьунсивикIулисай: «Нуша кадикнила ва чулахъдиънила
гIяйиб, гьайгьайра, шайтIайчиб саби». Лебилра гIелабтира иличи
бирхкаурли саби ва шайтIан сабаб барили, хъали-хъайгIи тIутIукабиубли
саби.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:32 | Сообщение # 81
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Муракьянаби

Гьачам чумал муракьяна мура дердес арбякьи саби. Илдала ургаб жал бетаурли
саби, удуси ванза багьандан. Гьарилли къялкъяла ар ванзализи къузбарили:
«Иш дила саби», — бикIули саби. «АхIен, — викIули сай итил, — иш
дургъайчи сабаайчи дила саби». БегIла жаликIусила къялкъяла ар къантIли
буили, «Иш ванза дила саби», — или илини къялкъяла ар ванзализи атIахъи
сай. ИлхIели къялкъя хъяблизи агили, илала бекI чеббяхъили саби.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:32 | Сообщение # 82
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Къазлагъуна хъяб

Буили саби хIябал узи. Гьачам илдала ихтилат бемжурли саби, чис се дигахъулил. Цаибил викIули сай:
— ГIяхIси урчи дигахъира, мурдали чина-дигара вашес.
КIиибил викIули сай:
— Дахъал мургьи-арц дигахъира — ханван xIeриэс.
— Наб биалли, къазлагъуна бухъяна хъяб дигахъаси, ил хIушалаван гьар
уркIиличи бакIибси гъай верхIна пикрибарили, гIур дурабуршес,— викIули
сай хIябэсил.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:33 | Сообщение # 83
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Хъубзарли хIеркIлис чеббицIни

Мискин   хъубзара  адам Ахъушала базарличивад чарулхъули уили сай. Дицили картошка, асили дикибти арцлис гIяхIцад секIал, хъалибарглис гьунгелти,  хъубзара  дебали харили ганзикIулри. ХъайгIи ваэс камси гьуни калунхIели,
хабарагарли бекIла чедир цIудара гъагулти цаладиркескадииб. Илдани
хъярхъли зак гьалакабариб, къукъу дурабикиб ва чяхI-заб кертIиб. Закла
къирмала дахъдешли,  хъубзара  хIерируси ши лебси къярдлизибад кабухъунси дубурла хIеркI халабаиб,
бемдур, кIухличил кабухъун. Абзурли къада (кабуцибси хIеркI гьундурачи
булан чебяхIяхъиб ва хъубзарла цайли цаси эмхIе сунела рамчаназиб
арбухиб.  Хъубзара  биалли мякьлабси музаличи къалабали чевяхIяхъиб ва гьимбукIибси
хIерзкIлизивад хIилхIи увверциб. Сунела хъа тIал сабеи эмхIе арбухни
багьандан,  хъубзара  хIеркIличи дебали гьимукIиб. Илизи адамтала лебдеш архIебихахъес багьандан, хъубзарли кьасбариб хIеркIлйс чеббииIес.
ЧяхI-заб чердерхурли гIергъи, хъубзарли мякьлабси вацIализирад дукала бицIили
дерубти урцул хиб, хIеркIда дублаб халаси цIа бикьур. ХIунтIенбиайчи
цIализиб мегьла тIерхьа бемжахъур ва хIеркIлизи къузбариб. ХIеркIли
«шшш» или тIамадариб, хъубзарлис биалли ил бисули саби или гьанбикиб,
харииубли викIули сай:
— ЧIяшбикIен, чIяшбикIен, къурумсакъ! УмхIира армадихид!
Бурули бирар, илала гIергъи хIеркI баришбиубси саби или.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:33 | Сообщение # 84
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Ахъушандра цIудхъранра

Дагъиста ца шагьарлизиб унраличиб хIербирули буили саби ахъушанра цIудхъранра.
Гьачам ахъушан сунела унра цIудхъранничи шадив гьаввакIили сай. Илини
цIудхъран дам бирули варгили сай. ИлхIели ахъушан сунела тянишлизи
саламра бедили сайра, викIули сай:
— Се бирулри, Рабадан:, дам бирулрив?
— ГIят акквара биркьусену дам саби:,— викIули сай цIудхъран.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:33 | Сообщение # 85
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Рухъна хьунул

Цагьачам гIшалагарси рухьна хьунул вацIализи урцуйчи рякьи, бипиIа-биштIаси
махра сарира багьлали хъайгIи чаррулхъули руили сари. Рахли илис бацIли
унцала уркурара сайра чарулхъуси жагьси мурул адам гIевваили сай.
— Чаррухъунрив, неш, рамсхIерамсуррив, — викIули сай ил.— Черии уркурличи
хъайгIи ретиахъурину. Уркура тIашаили мурул адамли ил уркурличи
чериахъили сари.
Цакамси гьуни ахъили уркурла вегI хIерикIалли, рухънани сунечибси мах убхIесили.
— Ягъари, неш, махра убкасили хIура жагали кариигу, — викIули сай уркурла вегI.
— Нура чериили, махра чебихьес цIахбилзуляну, гьарахъли ахIенну, селра хIебиэсгу, — рикIули сари рухъна.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:34 | Сообщение # 86
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Байла саби

Ца хъубзарли уркурла арк барили бицес базарличи арбухиб.
— Байла сабив? — хьарбаиб ца гъамиубсили.
— Гьайгьай, байла саби.
— Буца някъ...
Арк асибси хъули чарухъунхIели, унруби цалабикиб. Арк хIербариб.
— Ягъари, унра, хIуни се барилри? Иш арк байла ахIенгу, сирмуглагу иш. Сен xIy илцад жявли виргIякайубри?
Цалабикибтала ургаб унрала абдалдешличи дукарбирхIутира камхIебиуб.
ДецIагибси унрани сунес арк бицибсилис чеббицIес кьасбариб ва, замана бетхIехъахъили, илис гIергъи гьайбариб.
— Сен хIуни ну виргIявиргира?! — вявикIулри ил гьарахълив левай, — хIу набчив дукарвяхIес ну хъяша-маша-мага хIейишагу...

Къяйк-къуйкдухъи, бара кIантIардухъи чяхIзаб шалгIердухъун. Дубурланни дагъара унцра базарличи ара-сагъли даахъиб. Ишаб сунени аллагьлизи бедибси гъай гьанбикили, ил хумариуб, багьа агарли сунела унц харжбарес илис мяштIбизур. Аллагь сен-сен виргIявиргишара или, бутран пикриухъун.
— Унц сецадлис бирцулри? — хьарбиулри бутрайзи асес муштартани. Дагьаличи илдани сегъуналра пикри бяхIчииули ахIенри.
— Унц бирцуси ахIен, ил дагъа асибиллис матъал бедлугуси саби, — жаваб лугулри бутранни. — Дагъара асая, чебагьалис унцра лугас.
Тамашабиуб адамти гIяжаибси вачрукьяйчи ва ил дукелцIилита вихьиб.
— ХIерая иш абдайчи, — бикIулри илди.
Ил бутрайчи тамашахIейубси ца  хъубзара  вагьариуб ва дагъара чеди унцра асиб.
— Се декIардеш леба илизиб, — иб хъубзарли, — хIуни ца дагьалис кайсули
виадли илди кIелра мицIирагла багьа. ГIямултар уилри xIy.
— ГIе, гъари, — иб бутрай. — Нуни аллагьлизи гъай бедибсири, эгер базарличи
ара-сагьли ваасли, нуни унц илис пешкешбирис или. ХIера, нуни бедибси
гъай бетерхахъуррану.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:34 | Сообщение # 87
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Айдила баркьудлуми

Айдила ца дава унц лебсири. БухънабаибхIели, Айдини ил бицес кьасбариб.
Бикулри ил Айдини базарличи, бикулри, амма исуси агара. Гьар вачар барес
кьасбарибсини унцла мухIли абхьили цулби, ах тардидирули дуили сари.
Бухъна саби, мукукриагар саби или, дава чилилра асес кьасбирули ахIен.
Илкьяйда хIябал баз Айдила дава базарличи башули «кеплизиб» кали саби.
ИлхIели асес или чи гъамиалра, давани суненицун мухIли абхьили, цулби
чедиахъули буили саби. Халкь биалли дукарбирхIули, Айдис андДбукьири.
Цагьачам Айдини кьасбарили сай дава сеналра бицес. БебкIибси унцла
мукукри дучили, илди хIяйва декли дицIили, давачи даршили сари. Мукукри
даришбхIели, дава кегIебси унц бетаурли саби. Арбукили саби базарличи.
Илис гьалаб сунени буруси багьаличиб ца барха ризкьилара имцIали бедили,
цали унц асили саби. ГIергьила бархIи, дурхъали берхур или, Айди сунела
хьунуйчил ихтилатикIули левли, унц асибси вакIили Айдичи чевхъи сай:
— Сен хIуни ну виргIявиргибсира, цархIил унцла мукукри чекаргьурси бухъна, дава унц гили?
— Жагьсира биубли, мукукрира лерси биалри, нуни унц бирцасив?—иб Айдини кьабулхIейкили.

***

Цагьачам Айди сунела уршиличил варх архIяличи аркьули уили сай. Айди сунези сай
пикрикайкIули, лехIкахъили вашули сай. Урши биалли анцIбукьайс или
хабурта угьули сай. Гьала-гьала ил гъайикIули кали сай сунени
чедаиб-дакьибтачила. Айди биалли иличи лехIирхьули ахIенри, виалра,
уршили гьар бурибсилис «мар саби» викIули сай. ИлхIели уршини кьасбарили
сай къунба угьес. Угьули сай ил къунба, угьули сай. Айди илхIелира гьар
бурибсилис «мар саби» викIули сай. Ил секIал тамашабизурли, багьлабарес
тIашбизурхIели, уршили хьарбаили саби:
— Ягъари, дудеш, нуни марти дураслира, «мар саби» викIади хIу, къунба угьаслира «мар саби» викIади.
— Илра мар саби, урши, — иб Айдини, — гIурра сунела пикрумази ахъили.

***

Гьачам Айдихьалачи гIяхIял вакIили сай. Айдини хьунуйзи беркала бара ибхIели, ил рикIулги сари:
— Агь, пикририкIулрагу нура бареси хIебалули, хайнига бираси, гIявадеш биалри, гидгурира агара кьадин.
Урус мез таманни далулра или, гумайла кабиибихIив Айди сунечи сай гапикIули
сай. ИлхIели кIел бухънани Айдизи тиладибарили саби, саби картошка дицес
аркьухIели, кумекбарес чучил варх илра вакIахъес. Айди кьабуликили сай.
Шагьарлизи баили, картошка черкасибхIейс адамти учибикили, «почем
картошка, почем?» или, суалбикIесбяхIили саби.
— Гьуй, Айди, — бикIули саби бухънаби, — урус мезли бура ишдази картошкала багьа.
— Гьм-м-м, нушачиртигъунтив, гьатIи, ишарти урус мез? — викIули сай ил хIунтIенкайубли.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:35 | Сообщение # 88
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Малла Насрединра аллагьра

Пикрибарили сай Малла Насрединни аллагьличил кумхали мучи бегIес. Насрединни бегIи,
халабаахъили, биршили мучи бергили сай. ДакIибти мучи цуг-цугли кIел
бутIаличи дутIили сай, цадехI сунес, цадехI аллагьлис или.
Насрединни сунела мучи хъули ардухили сай, аллагьла ибти ардухахъес или дурар датурли сари.
ЗакивяхI хIерикIули — «Ардухагу хIела мучи, аллагь» — викIули сай Насредин. Аллагьли гьечархули ахIен.
«ХIед дигуси бара»—или дураб аллагьла пайра батурли сайра Насредин хъули
арякьи сай. Хабарагарли дирихь чебакIили, халати чяхI-заб дарили сари.
Кабухъунси хIеркIли аллагьла мучи ардухили сари. Заб черардякьунхIели,
лямцIбикIули буили саби. ИлхIели Насредин аллагьличи дугьаизурли викIули
сай:
— Гьей мехIур, ну ардуха викIухIели, ардухес хIебагьуррину, гьанна дугила замана цIудингара гьакIбирули хIура ца-ца кьякьли
луцIулрив?


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 30.11.2013, 15:35 | Сообщение # 89
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Малла Насрединра унра хьунулра

Ца бархIи унра хьунул Малла Насрединничи ракIили рикIули сари:
— Бахъ дебали гIягIнибикилину, урцуйчи бухес гъая гагу.
— ИшбархIи нуни мучи бархIилиу дерахъес дяхIихъутину, гес хIейрус — или жаваб бедили сай Насрединни.

***

Малла Насрединничив чедивикес дигуси ца адамли илала улкьайлабад вявъиб:
— Малла Насредин, хIела хьунуй хIябал някъла вегI урши варкьалли, се бирида?
— Шинкьанкула ирис, — жаваб чарбатур Малла Насрединни.— КIел някъли гавлагла дубани дуцахъили, цали декь айхъяхъес.

***

Малла Насрединни унрализи хьарбаили сай:
— Сегъунти урцул ункъли улкана?
— ЦацабехIти бикIар, курегала гIяхIил улкан или, цархIилти — махъла, — жаваб бедиб унрали.
Валлагь, нуни ахтардихIедарили хIедалтас или, Малла, касили набтра сайра, арякьи
сай вацIализи. Дяхъили урцул, ца шайчи махъла, итил шайчи курегала
кайхьили, эмхIес дех барили сай. Чидилти жагали улканал баласра гьанна
нуни илди или, набт чертIили цIадушили сай. Ща алкунхIели, эмхIе сунела
лебилра цIакьличил дуцIбухъи саби.
— ХIела цакамсилра дагьри лер диалли, шизи бухIнабулхъад, — викIули сай Малла.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
дарго_магомедДата: Суббота, 21.12.2013, 16:20 | Сообщение # 90
живу я здесь
Группа: Администраторы
Сообщений: 1197
Статус: Offline
Поп попал в Рай и ему выдали Волгу.
Иисус говорит:
- Давай проедемся, я тебе все тут покажу.
В общем сели, едут, райская красота вокруг, птицы поют, солнце яркое и,
вдруг, обгоняет их имам на БМВ, в руке бутылка вискаря, музон орет. Поп
останавливается и спрашивает:
- Что за фигня, Иисус?
- Да ты понимаешь, он всю жизнь не бухал и вот ему воздалось на небесах.
Мда, всю жизнь.. заслужил..
Едут дальше. Вдруг, опять их обгоняет аббат на кабриолете с телками.
Поп опять офигевает, с претензиями, типа это как так?
- Да ты понимаешь, он всю жизнь обет безбрачия хранил и вот теперь отрывается.
Едут дальше.
Вдруг появляется золотой Бэнтли, в нем раввины с бухлом, бабами, музон орет. Обогнали их и скрылись за горизонтом.
Иисус поворачивается и говорит:
- Слушай, даже не спрашивай, я сам не знаю, это какие-то папины друзья.


Джан дерхъаб! Гlямру дерхъаб!
 
Гумай » Мой Дагестан: даргинцы в истории и современности.... » Къушум » Какой же форум без анекдотов
 • Страница 6 из 7
 • «
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • »
Поиск:

 


Copyright MyCorp © 2022
Сайт создан в системе uCoz